Konsultacje Społeczne

Raport z konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Za opracowanie programu oraz przebieg konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 odpowiadało Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konsultacje skierowane były do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z województwa warmińsko-mazurskiego. Zbierano uwagi i opinie nt. zapisów programu. Konsultacje projektu dokumentu przeprowadzane zostały zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XLII/817/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego w zakresie zadań pożytku publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Konsultacje były prowadzone poprzez:
  1. Opublikowanie dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: „konsultacje społeczne” w terminie 2 września - 2 października 2014 r. - zebranie opinii na piśmie od organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.
  2. Zaproszenie do konsultacji zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, na stronie organizacji pozarządowych: www.wim.ngo.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  3. Projekt programu współpracy został przedstawiony grupom roboczym powołanym Uchwałą Nr 36/464/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., zebranie opinii.
   Grupa robocza ds. nowego Priorytetu XII „Wzmacnianie aktywności twórczej, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży”, w toku prowadzonych prac, określiła następujące zapisy działań w ramach priorytetu:

   Ponadto:

   Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, którego członek jest w składzie grupy roboczej do opracowania zadań Priorytetu III „Rozwój kultury fizycznej” wniósł w dniu 25 lipca 2014 r. wniosek: „o wprowadzenie do Celu 1. kolejnego punktu, który analogicznie uzupełni wymienione w oddzielnych punktach grupy środowiskowe (tzn. w pkt 3 – sport szkolny oraz 5 – sport uczelniany), pomimo zapisu pkt 4., który w sposób oczywisty również może zawierać zadania tych grup o bardzo istotną dla rozwoju i upowszechniania sportu w naszym województwie – grupę środowisk wiejskich i małomiasteczkowych (zupełnie pominiętą w projekcie) – której aktywność w naszym województwie na przestrzeni wielu lat jest wciąż duża i rozwijająca się. Proponujemy zapis analogiczny do sportu szkolnego i akademickiego: Organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Jest to bardzo istotny zapis, tym bardziej, że w w/w współzawodnictwie notujemy blisko 80% udział samorządów gminnych naszego województwa, co bez wątpienia przyczynia się do rozwoju, promocji i upowszechniania sportu.”

   1. Praca stałej grupy roboczej w obszarze sytuacji młodych ludzi na Warmii i Mazurach, ich potrzeb, możliwości, problemów, kierunków wspierania. Praca grupy rozszerzona ma być o przedstawicieli innych podmiotów, w zależności od obszaru i zakresu zaangażowania w działania na rzecz młodzieży.
   2. Wspieranie działań zmierzających do integracji środowisk działających na rzecz młodzieży.
   3. Informowanie o działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży, wspieraniu inicjatyw młodzieżowych, działalności lokalnych partnerstw/koalicji na rzecz młodzieży, programów wspierających tworzenie warunków rozwoju młodych ludzi (np. program Erasmus +, programy edukacji i aktywizacji obywatelskiej).
   4. Wypracowanie szczegółów i realizacja pilotażowego programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.
  4. ​Zorganizowano spotkanie konsultacyjne w Ełku w dniu 30 września 2014 r., prowadzone metodą Open Space – zebrano uwagi od uczestników. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu partnerskiego Federacji Organizacji Socjalnych Fosa oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  5. W ramach w/w projektu uruchomiono wersję testową platformy internetowej konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego. Za pomocą tego narzędzia nie wpłynęła od organizacji żadna uwaga do programu.
  6. Zaopiniowanie projektu programu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas posiedzenia Rady w dniu 18 września 2014 r.
  7. Uwagi i opinie organizacji pozarządowych zostały rozpatrzone przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację poszczególnych priorytetów.
  8. ​Wykorzystano uwagi i opinie wniesione przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na etapie tworzenia dokumentu, podczas konsultacji wstępnych programu, w ramach projektu pt. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim”: podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w trakcie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Olsztynie w dniu 13 czerwca 2014 r. oraz uwagi i opinie wniesione za pomocą formularzy.
  9. Wykorzystano również uwagi i opinie zebrane na temat propozycji Programu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych, stanowiącego element programu w jego Priorytecie XII, podczas konsultacji z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi młodzież oraz działającymi na rzecz młodzieży. Konsultacje organizowane były w dniach 6 sierpnia – 30 września 2014 r. Raport jest w trakcie opracowywania. Wnioski z organizowanych podczas konsultacji spotkań, głównie z młodzieżą, wykorzystane będą przy określaniu szczegółów i zasad wdrażania programu wspierania inicjatyw młodzieżowych, jako zadania zleconego organizacjom pozarządowym.
  10. W związku z licznymi uwagami dot. wprowadzenia do Celu 1. kolejnego punktu pt. „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast” w dniu 10 października 2014 r. zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim WWM spotkanie, którego celem było wyjaśnienie stanowiska samorządu województwa w sprawie włączenia tego celu do działania określonego jako: „Realizacja programów, projektów i inicjatyw promujących i popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa z różnych środowisk i grup społecznych”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 46 organizacji, które przesłały ją w ramach konsultacji. Uczestniczyło w nim 9 przedstawicieli organizacji sportowych oraz przedstawiciele Departamentu Sportu i Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów UM.
 2. Podsumowanie uwag i opinii zebranych za pomocą formularzy, pomiędzy 2 września a 2 października 2014 r. (kilka uwag wpłynęło również po terminie) – zestawienie uwag i opinii zawiera załącznik do raportu. Zamieszczone są tam również uzasadnienia do zgłoszonych uwag i opinii wraz z odpowiedzią na nie odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Swoje uwagi wniosło 58 organizacji pozarządowych oraz jedna osoba fizyczna. Łącznie zgłoszono 11 uwag (wnioski powtarzały się). 1 uwagę przyjęto, 3 nie przyjęto, 7 – wyjaśniono, że wskazane zadania mieszczą się w już wymienionych zadaniach w projekcie dokumentu. Do wszystkich uwag odniesiono się, wyjaśniając przyczyny nie przyjęcia uwagi, wskazując, że zgłoszone zadania mieszczą się już w opisanych priorytetach, lub nie prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów.
 3. Podsumowanie konsultacji wstępnych, przeprowadzonych metodą Open Space w dniu 13.06.2014 podczas spotkania Forum Inicjatyw Pozarządowych w Olsztynie, dot. zebrania uwag i opinii do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz wieloletniego programu współpracy obejmującego lata 2016-2021.
  • Spotkanie realizowane było w ramach projektu pt. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • W FIP wzięło udział 100 osób – członków organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 23 uczestników FIP.
  • Uczestnicy wzięli udział w dyskusjach przy stolikach na wskazane niżej zagadnienia lub wypowiadali się indywidualnie w określonym zakresie tematycznym. Przy każdym stoliku obecny był jego „opiekun”.
  • Zestawienie udzielonych opinii:
  1. System oceny i wyboru ofert konkursowych:
   1. Skrócenie procedury od oferty do „wypłaty”
   2. Nie brać pod uwagę liczby beneficjentów projektów – nie tym się kierować
   3. Kompetentni członkowie komisji konkursowej znający temat
   4. Różne kryteria dla różnych zadań
   5. Udział przedstawicieli NGO w komisji oceniającej
   6. Udział ekspertów w komisji oceniającej
   7. Certyfikacja oceniających
   8. Szkolenia dla oceniających
   9. Stworzenie nowej karty oceny
   10. Wpisanie się projektu w strategię
   11. Dokonywać systematycznej ewaluacji sposobu oceny ofert w konkursach ofert
   12. Ocena wniosku a nie projektodawcy (the voice of Poland)
   13. Konkretna kwota, o którą można wnioskować
   14. Brak informacji dlaczego taka ocena
   15. Możliwość przekazania środków, z których organizacja rezygnuje – innej zaproponowanej przez nią organizacji
   16. Utajnienie przed komisją oceniającą danych wnioskodawcy (co daje gwarancję obiektywności)
   17. „po znajomości”
   18. Ocena oceniających
   19. Nie: obniżać dotacji z np. 20 tys. do 5 tys.
   20. Wysokość dotacji podobna na podobne zadania
   21. Kryteria 0-1 (subiektywne) jest lub nie powinny stanowić ci najmniej 70% ogólnej sumy punktów do uzyskania
   22. Korespondencja nie na ostatnią chwilę w/s udziału w komisji konkursowej
   23. Nie obcinać dotacji ale to ma drugą stronę – jak budżet jest rozbujany to nie dostaje w ogóle = to ma dyscyplinować w realnym budżetowaniu
   24. Inne kryterium oceny wniosków małych organizacji lub zaczynających działalność
  2. Formy współpracy inne niż dotacje:
   1. Możliwość bezpłatnego korzystania z sal i pomieszczeń Urzędów: Marszałkowskiego, miejskich
   2. Promocja organizacji przez sieć internetową urzędów „za free”
   3. Zapraszanie i organizowanie wyjazdów studyjnych za granicę w celu poznania dobrych praktyk
   4. Tworzenie polityk publicznych
   5. Wypracowanie narzędzi umożliwiających dofinansowywanie pracowników mogących wykazać się w organizacjach
   6. Kojarzenie organizacji o podobnym profilu działających w innych krajach UE
   7. Fundusz pożyczkowy
   8. Wsparcie w zakresie promocji i reklamy (pomoc poligraficzna)
   9. Obecność podczas znaczących dla ngo wydarzeń radnych wojewódzkich
   10. Informacje
   11. Wyższe wkłady własne
   12. Wolontariat samorządowy
   13. Forum liderów lokalnych finansowane przez Marszałka
   14. Pomoc w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów
   15. Obecność samorządu wojewódzkiego w działaniach stowarzyszeń wiejskich
   16. Działający w sposób ciągły fundusz wkładów własnych
  3. Sposób komunikowania się samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi:
   1. Jest przepływ informacji - mailowy (ze strony samorządu-zainteresowanie – sposób przekazywania informacji (tytuł, temat)
   2. Koordynowanie informacji wychodzących od NGO i przychodzących (np. przez ośrodki wsparcia)
   3. Decentralizacja spotkań, konferencji, samorząd województwa: przyjedź do małych miejscowości
   4. Facebook !!! krótkie komunikaty - z rozwinięciem na BIPie
   5. Stworzyć platformę do konsultacji jako dobra promocja wśród NGO
   6. Postulat „żeby z konsultacji coś wynikało”
   7. Kultura współpracy – pozytywne postrzeganie siebie – wspólne korzenie!
   8. To samorząd powinien promować NGO
   9. Profesjonalne narzędzia np. platforma do rozsyłki e-mailingu (Freshmail)
   10. Elektroniczny newsletter z informacjami podjętymi przez NGO (…)
   11. Nacisk na samorząd lokalny w przekazie informacji (Samorząd województwa do samorządu lokalnego, samorząd lokalny do NGOsów)
   12. Samorząd wojewódzki powinien promować powoływanie lokalnych liderów slesh / koordynatorów spajających pozostałych liderów organizacji
   13. Internetowe forum regionalne pomagające w przepływie informacji
  4. Zadania dofinansowywane przez samorząd (jakie?):
   1. Również na poziomie lokalnym
   2. Nie zapominać o stronie mazurskiej
   3. Ułatwić procedurę pisania wniosków
   4. „Start up” wsparcie finansowe dla nowopowstałych organizacji
   5. Inicjatywy młodzieżowe
   6. Projekty innowacyjne nie mieszczące się w innych zadaniach publicznych
   7. Projekty zwiększające aktywność społeczności lokalnej i poprawę życia ludności wiejskiej
   8. Rozwój i wsparcie wolontariatu
   9. Informacja młodzieżowa
   10. Wspieranie aktywności seniorów 60+
   11. Ruch Regionalny (Małe Ojczyzny) – wieś gmina
   12. Wsparcie wewnętrznego rozwoju organizacji (integracja wewnątrz organizacji – szkolenia)
   13. 100% dofinansowania do projektu
   14. Animacja Społeczna
   15. Edukacja obywatelska + nieformalna
   16. Wspieranie postaw przedsiębiorczości
   17. Nie łamiące zasady pomocniczości
   18. Zgodne ze strategią rozwoju województwa i prawem branżowym – 70%, reszta od organizacji
  5. INNE:
   1. Premiowanie organizacji pozarządowych za odtwarzanie wiedzy historycznej w regionie i tworzenie ruchu regionalnego
   2. Zorganizowanie grantów na tworzenie historii lokalnej
   3. Samorząd społecznie odpowiedzialny
   4. Przymus Marszałka Województwa odnośnie edukowania samorządowców w zakresie sektora pozarządowego (wójt, burmistrz) – promocja współpracy z NGO’s wśród samorządów lokalnych przez samorząd województwa
   5. Komisja poświęcona dyskusji nad społecznymi problemami
   6. Budżet obywatelski województwa jest bee …
   7. Włączenie organizacji pozarządowych do rady działalności pożytku publicznego
   8. Zbyt mało informacji kto kiedy jest wybierany, organizacje nie wiedzą co Rady robią (newsletter-komunikaty)
   9. Dzielenie się wiedzą samorządową z NGO (Wolontariat samorządowy)
 4. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej 13-14.06.2014 podczas spotkania Forum Inicjatyw Pozarządowych w Olsztynie w ramach konsultacji wstępnych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz opracowania wieloletniego programu współpracy obejmującego lata 2016-2021.

   

  Pyt. 1.
  Ustawa z dnia 24 kwietnie 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, że administracja publiczna współpracuje z organizacjami w sferze zadań pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania administracji w zakresie odpowiadającym jej zadaniom. Czy samorząd województwa powinien dofinansowywać tylko zadania obejmujące cały region? Czy również lokalne i w jakim zakresie?

  ODPOWIEDZI:
  18 – samorząd województwa powinien dofinansowywać również projekty lokalne.

  W jakim zakresie lokalne? a) zwiększenie aktywności ludności lokalnej w zakresie sportu, wypoczynku, turystyki i kultury - 5 b) aktywność osób starszych - 1 c) ważne dla środowiska lokalnego - 1 d) w każdym zakresie - 2

   

  Pyt.2.
  Program współpracy, oprócz rodzajów zadań zlecanych, zawiera różne inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jakiego rodzaju wsparcia - poza dotacjami - Państwo potrzebujecie i oczekujecie? Jeżeli szkolenia, to jakie?

  ODPOWIEDZI:

   

  Pyt. 3.
  W ocenie ofert organizacji pozarządowych składanych w otwartych konkursach ofert bierze udział obowiązkowo komisja konkursowa opiniując je. W programie współpracy zamieszczony jest regulamin powoływania komisji oraz zasady jej działania. Proszę wymienić 5 cech komisji konkursowej, które powinna ona spełniać?

  ODPOWIEDZI:

   

  Pyt. 4.
  Jednym z kryteriów oceny ofert organizacji pozarządowych składanych w otwartych konkursach jest „partnerstwo z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi”. To zasada/sposób działania, który samorząd województwa chce wzmacniać. Jest to element oceniany na 4 pkt (na 33 możliwe). Jednak mimo tak wysokiej punktacji rzadko organizacje składają oferty partnerskie. Również rzadko wskazują włączanie do swoich projektów partnerów. Jak uważacie Państwo, jaka jest tego przyczyna? W jaki sposób możemy wzmacniać partnerską realizację zadań?

  ODPOWIEDZI:

   

  Pyt. 5.
  Jakie są główne przeszkody w uzyskaniu dotacji z budżetu Województwa w konkursach ofert?

  ODPOWIEDZI:

   

  Pyt. 6.
  Jakie powinny być kryteria oceny ofert konkursowych? Proszę wymienić 3 najważniejsze.

  ODPOWIEDZI:

   

  Pyt. 7.
  Jaka jest Państwa opinia nt. wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów dofinansowywanych z budżetu Województwa? W chwili obecnej jest to minimum 10% wkładu osobowego lub finansowego.

  ODPOWIEDZI:
  Co Państwo sądzą o 10% wymaganego wkładu własnego ( osobowego / finansowego ) ?

   

  Pyt. 8.
  Czy znacie Państwo Program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2014? TAK NIE
  Jeżeli NIE to dlaczego?

  ODPOWIEDZI

  • W FIL wzięło udział ok. 100 osób – członków organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Ankiety były dostępne w sekretariacie FIL, gdzie proszono o ich pobranie i wypełnienie. Prośbę o wypełnienie i zwrot ankiet przekazał uczestnikom prowadzący spotkanie oraz p. Joanna Glezman podczas Open Space, przeprowadzonego w dniu 13 czerwca 2014.
  • Ankieta realizowana była w ramach projektu pt. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • W badaniu ankietowym udział wzięło 18 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. UTW Olsztyn, UTW Bartoszyce, Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej, Stowarzyszenie nad Nidzkim w Rucianem Nidzie, LGD Mazurskie Morze w Orzyszu, Stowarzyszenie ESER Pionier, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, pozostałe osoby wypełniły ankietę nie podając nazwy organizacji).
  • Osoby ankietowane udzieliły odpowiedzi na 8 pytań, większość pytań była otwarta. Pytania były skonstruowane w sposób umożliwiający więcej niż jedną odpowiedź na dane pytanie.
  • Pytania zostały pogrupowane na podstawie udzielonych odpowiedzi i ich powtarzalności w następujący sposób:
  1. doradztwo w zakresie upowszechniania i form działania organizacji - 4
  2. szkolenia w różnym zakresie (małe ośrodki) - 1
  3. umożliwienie kontaktów z kadrą (akademicką), władzami, mediami oraz innymi NGO - 9
  4. merytoryczne wsparcie (pisanie projektów i finansowanie) - 8
  5. umożliwienie dostępu do lokali i sprzętu - 1
  6. obiektywność, bezstronność - 18
  7. znajomość zagadnień w zakresie tematyki konkursu i III sektora w regionie - 16
  8. różnorodny status społeczny członków komisji - 8
  9. umiejętność pracy pod presją czasu, szybkiego podejmowania decyzji - 2
  10. Przyczyny braku współpracy pomiędzy NGO w kontekście składania wniosków:
   1. mała integracja zarządów NGO - 8
   2. brak zaufania do ew. partnerów - 5
   3. konkurowanie między sobą - 4
   4. wnioski pisane na ostatnią chwilę - 1
  11. Jak wzmacniać partnerską realizację zadań?
   1. brak odpowiedzi - 11
   2. szkolenia - 2
   3. jasny podział odpowiedzialności i kompetencji - 2
  12. zbyt mało pieniędzy - 6
  13. „trudne” oferty i proces rozliczenia - 9
  14. duża konkurencja - 4
  15. stronniczość komisji konkursowych - 4
  16. innowacyjność - 2
  17. aktywizacja społeczności - 3
  18. merytoryczność - 11
  19. rzetelność - 9
  20. wkład własny - 1
  21. partnerstwo - 4
  22. wolontariat - 1
  23. zgodność ze strategią rozwoju woj / powiatu - 3
  24. jest zbyt duży - 3
  25. jest zbyt mały, może być większy ( rzeczowy, osobowy ) - 2
  26. nie powinno go być - 4
  27. jest dobry / odpowiedni - 6
  28. wystarczy wkład w ramach wolontariatu - 5
  29. TAK - 16
  30. NIE - 2
 5. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 30 września 2014 r. w Ełku, ramach projektu pt. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • W spotkaniu wzięło udział 13 osób, wśród nich przedstawiciele UM, NGO z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.
  • Podczas spotkania omówiono założenia programu współpracy, konsultacje odbyły się metodą Open Space.
  • Uczestników spotkania poproszono o rozpatrzenie poniższych zagadnień:
  1. Czego mi brakuje we współpracy z samorządem województwa / Urzędem Marszałkowskim?
   1. Brak dostępności do punktu informacyjnego w UM
   2. Przystępność języka urzędowego – zbyt niska; więcej działań Urzędu poza Olsztynem więcej takich jak dzisiaj
   3. Województwo bliżej mieszkańców
   4. Informacji i relacji
   5. Większego wpływu na program współpracy
   6. Brak drugiego terminu składania ofert - ze względu na to iż organizacje z różnych powodów ujawniają się z pomysłami po zakończeniu terminu składania ofert
   7. Brak informacji nt. wsparcia pozakonkursowego
   8. Uproszczone procedury
  2. Na jakie działania chciałabym/chciałbym dostać dotację?
   1. Aktywizacja społeczna
   2. Aktywizacja obywatelska
   3. Działania strażnicze
   4. Działania integracyjne mieszkańców
   5. Działania aktywizujące mieszkańców
   6. Więcej szans na lokalne działania,
   7. Więcej szans na wolontariat
   8. Aktywizacja osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia
   9. Małe granty, uproszczona sprawozdawczość
   10. Działania wydawnicze, publikacje, materiały historyczne
   11. Sport dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe gimnazja) - organizacja przedsięwzięć integrujących społeczności regionalne i subregionalne
   12. Działania zwiększające zaangażowanie w wolontariat wśród osób starszych, wykorzystujące potencjał, doświadczenie seniorów np. działania mentoringowe, praca z młodzieżą.
  3. Przy ograniczonych kwotach dotacji - jakie koszty powinny być pokrywane? Czy należy określić limit wysokości dotacji?
   1. Przy ograniczeniach nie pokrywać: telefonów, pomieszczeń administracji, Internetu i strony www
   2. Wysokość dotacji powinna być limitowana
  4. Kryteria oceny ofert konkursowych:
   1. Zrezygnowałbym z partnerstwa bo zazwyczaj są podpisane ze względu na punkty
   2. Doświadczenie -> co z nowymi NGO?
   3. Jak ocenić innowacje
   4. Przeszkadza mi to że komisja jest stronnicza; że pomimo kryteriów można nimi manipulować
   5. Wyżej punktować innowacyjność
   6. Niżej punktować doświadczenie – aby je uzyskać trzeba wygrywać konkursy
   7. Bardziej doprecyzować kartę oceny (rozbicie na punkty) aby uniknąć subiektywności oceniających
   8. Większa dostępność dla małych stowarzyszeń
   9. Wyżej punktować działania na terenach mniej aktywnych
  5. Czy Urząd Marszałkowski powinien udzielać dotacji poza konkursem? Na jakich zasadach?
   1. Urząd powinien udzielać dotacji poza konkursem, wyznaczając w programie współpracy pulę środków przeznaczoną na tego typu tryb. Oferty złożone w tym trybie nie powinny przekraczać kwoty 5 tys. złotych
   2. Może być ale przyznawanie koniecznie kolegialnie
   3. Jednorazowa kwota nie może przewyższać kwoty, którą można otrzymać w otwartym konkursie ofert
   4. Tak, ale obwarowane licznymi warunkami, nie - ale winny być wyjątki
   5. Tak, pod warunkiem - stworzenia dwóch odrębnych budżetów jeden w konkursie, drugi poza konkursem
   6. Jednorazowo na dotację „start up”, niewielkie dotacje.
 6. Odniesienie się do przedstawionych uwag i opinii podczas spotkań konsultacyjnych i w ankietach:

  W wymienionych formach konsultacji wzięło udział ok. 25 organizacji pozarządowych. Przedstawione opinie częściowo zostały uwzględnione w zapisach programu współpracy. Dotyczyły one w znacznej części współpracy finansowej i jej szczegółów, które będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu otwartych konkursów ofert oraz ocenie ofert. Przedstawione uwagi zostaną również uwzględnione w planowaniu działań na rok 2015, szczególnie w zakresie wspierania rozwoju sektora pozarządowego. Będą również cenne przy pracy nad programem współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2021.

 7. Opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nt. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Uwagi zgłoszono podczas posiedzenia w dniu 18 września br.:

  1. ​W związku z koniecznością wzmocnienia kapitału społecznego regionu, należy w dalszym ciągu promować partnerską realizację zadań, szczególnie zadań zlecanych. Należy promować partnerstwa wielosektorowe.

  2. Należy wyżej oceniać projekty, które angażują społeczność lokalną (już od momentu podjęcia decyzji o ich realizacji i opracowania koncepcji).

  3. W programie należy ująć to, że rok 2015 jest Rokiem Samorządności (z okazji 25 – lecia samorządności w Polsce). Przy czym samorządność rozumiana jest szerzej, jako idea zakładająca, iż grupy społeczne w pewnym zakresie same powinny zaspokajać swoje potrzeby i mieć możliwość podejmowania decyzji w sprawach ich bezpośrednio dotyczących.

  4. Należy wyżej oceniać projekty innowacyjne, jednak trzeba doprecyzować definicję projektu innowacyjnego: projekt innowacyjny to taki, który zawiera nowe elementy w stosunku do działań dotychczas podejmowanych na danym terenie, w danej społeczności; do realizowanych zadań zostały wprowadzone zmiany na podstawie dokonanej ewaluacji wcześniej prowadzonych działań; zastosowane rozwiązania mogą zostać rozpowszechnione i wdrożone w innych społecznościach.

  5. Należy podjąć temat: w jaki sposób oceniać pracę komisji konkursowych.

  6. Należy większą wagę położyć na rozliczanie projektów na podstawie rezultatów, co będzie coraz bardziej wymagane m.in. w projektach finansowanych z funduszy europejskich; opracowany jest również przez MPiPS projekt oferty i rozliczenia zadania wg rezultatów – oferty składanej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

  7. Wyodrębnienie w programie priorytetu skierowanego do młodzieży wyraża intencję samorządu województwa szczególnego wzmocnienia tej grupy wiekowej, w kierunku rozwoju jej samodzielności, kompetencji społecznych i twórczych. Rozumiane jest to jako możliwość samodzielnej realizacji własnych pomysłów młodych, nie zaś realizacji pomysłów dorosłych skierowanych do młodych.

  8. Rada wyraziła zaniepokojenie propozycją – koniecznością - z uwagi na zmianę wysokości dochodów samorządu województwa w roku 2015, zmniejszenia dotacji dla organizacji pozarządowych o 13% w stosunku do roku 2014 z uwagi na to, że dotacje te są one znacznym narzędziem do rozwoju sektora pozarządowego w regionie.

 

Olsztyn, 27.10.2014 r.
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie