Konsultacje w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych zaosiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowymwspółzawodnictwie sportowym.

Czas trwania: Od: 12 września 2017 13:54, do: 12 października 2017 23:59 Uzyskała głosów: 0 pozytywnych / 0 negatywnych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu uchwały Sejmiku WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych zaosiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowymwspółzawodnictwie sportowym.


 

Konsultacja zawiera pliki do pobrania (6):


 

Wypowiedzi w konsultacji: