Konsultacje Społeczne

Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021”.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.


Załączone pliki do pobrania: