Konsultacje Społeczne

Konsultacje dot określenia szczegółowego sposobu konsultowania z RDPP i OP projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Od: 22 lutego 2016 09:46, do: 23 marca 2016 16:46

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

                                                                                             Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 

                                                                                                                  ZAPRASZA
 

      organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie

 

do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/   (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 22 lutego – 23 marca 2016 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17,10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

24.02.2016 09:55
Rozpoczęcie konsultacji.
23.03.2016 16:46
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.