Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10”.

Od: 13 kwietnia 2016 00:00, do: 4 maja 2016 23:59

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

                                                                                                       Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

                                                                                                                                 ZAPRASZA

 

konsultacji projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10” zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz. 239 z późn. zm.) oraz działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

 

 

Dokumentacja, na którą składa się:

 • Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10”;
 • Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10”,

 

jest dostępna do wglądu w pokoju nr 309 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departamencie Ochrony Środowiska,
ul. Głowackiego 17, 10 - 447 Olsztyn w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 730 - 1530 oraz na stronie internetowej http://konsultacje.warmia.mazury.pl/, oraz http://bip2.warmia.mazury.pl, w zakładce: Konsultacje społeczne.

 

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów.

 

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17,
  10-447 Olsztyn,
 • ustnie do protokołu w pokoju nr 309 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  przy ul. Głowackiego 17 w godzinach pracy urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dos@warmia.mazury.pl,

 

w terminie: od dnia 13.04.2016 r. do dnia 04.05.2016 roku.

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko ww. „Programu…”, odbędzie się w dniu 25.04.2016 r. w godz. 10.30 - 11.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (sala 320).

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

15.04.2016 08:25
Rozpoczęcie konsultacji.
04.05.2016 23:59
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.