Konsultacje Społeczne

Konsultacje opracowania projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

Od: 14 lipca 2016 00:00, do: 8 sierpnia 2016 00:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

  1. Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko;
  2. Projekt planu inwestycyjnego stanowiący załącznik do Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022,

jest wyłożona do wglądu w pokoju 330 oraz 306 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego www.bip2.warmia.mazury.pl w Zakładce Konsultacje społeczne oraz w Zakładce Ochrona Środowiska, podzakładce: Dokumenty strategiczne.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 roku w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 330 oraz 306 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach 8:00-15:00,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail : dos@warmia.mazury.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

13.07.2016 14:24
Rozpoczęcie konsultacji.
08.08.2016 00:00
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.