Konsultacje Społeczne

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego tj. projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022

Od: 17 sierpnia 2016 00:00, do: 16 września 2016 00:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022, które zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na stronie internetowej: http://bip2.warmia.mazury.pl (w zakładce:  „Konsultacje społeczne”).

Na podstawie uchwały nr XVI/388/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przekazuję do zaopiniowania projekt aktu prawa miejscowego tj. projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 zgodnie z wymogami proceduralnymi określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Z punktu widzenia problematyki gospodarki odpadami na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego celowym jest jak najszybsze uchwalenie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego powyższego dokumentu.

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Jak stanowi art. 38 ust. 4 ww. ustawy uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego.

 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

17.08.2016 08:40
Rozpoczęcie konsultacji.
16.09.2016 00:00
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.