Konsultacje Społeczne

Konsultacje dot. projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Od: 14 września 2016 00:00, do: 16 października 2016 00:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 14 września – 16 października 2016 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

23.09.2016 08:04
Rozpoczęcie konsultacji.
04.10.2016 15:07

Najważniejsza uwaga dotyczy braku możliwośći składania działań lub programów trwających w innym rozkładzie niż rocznym. Wyklucza to działania głównie z młodzieżą w czasie roku szkolnego lub brak możliwości wsparcia działań trwających głównie zimą.

Jacek Pietrasiuk

04.10.2016 15:11

Jak rozumieć Priorytet VII działanie 2 - Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiemprzyrodniczym ?Czy tutaj możemy zgłaszać projekt rewaloryzacji przestrzeni polegający na wycince drzew ze zględu na ich uschnięcie i wzgledy bezpieczeństwa z jednoczesnym nasadzeniu nowej zieleni dla zachowania ekosystemu i krajobrazowego ? Czy…

Jacek Pietrasiuk

14.10.2016 09:28

W ocenie projektów jest punkt odnoszący się do innowacji. Niestety nie doczytałem się również punktu odnoszącego się do ewaluacji. A co jeśli w zeszłym roku był projekt który uzupełnił pełną lukę i należy go ponowić, oczywiście w dużo rozwiniętej formie?

Jacek Pietrasiuk

16.10.2016 00:00
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.

Jacek Pietrasiuk
 

Najważniejsza uwaga dotyczy braku możliwośći składania działań lub programów trwających w innym rozkładzie niż rocznym. Wyklucza to działania głównie z młodzieżą w czasie roku szkolnego lub brak możliwości wsparcia działań trwających głównie zimą.

04.10.2016 15:07, ostatnia aktualizacja 14.10.2016 09:37
Jacek Pietrasiuk
 

Jak rozumieć Priorytet VII działanie 2 - Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem
przyrodniczym ?

Czy tutaj możemy zgłaszać projekt rewaloryzacji przestrzeni polegający na wycince drzew ze zględu na ich uschnięcie i wzgledy bezpieczeństwa z jednoczesnym nasadzeniu nowej zieleni dla zachowania ekosystemu i krajobrazowego ? Czy jest to bardziej priorytet VII działanie 3 ?

04.10.2016 15:11, ostatnia aktualizacja 14.10.2016 10:48
Jacek Pietrasiuk
 

W ocenie projektów jest punkt odnoszący się do innowacji. Niestety nie doczytałem się również punktu odnoszącego się do ewaluacji. A co jeśli w zeszłym roku był projekt który uzupełnił pełną lukę i należy go ponowić, oczywiście w dużo rozwiniętej formie?

14.10.2016 09:28, ostatnia aktualizacja 14.10.2016 09:35