Konsultacje Społeczne

Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-202

Od: 20 września 2017 14:27, do: 21 października 2017 22:58

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZAPRASZAorganizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu aktualizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 20 września – 22 października 2017 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińskomazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Załączone pliki do pobrania:


Oś czasu

26.09.2017 14:40
Rozpoczęcie konsultacji.
21.10.2017 22:58
Zakończenie konsultacji.

Nie możesz brać udziału w konsultacjach.

Jedynie zalogowani użytkownicy mogą uczestniczyć w konsultacjach. Zaloguj się lub zarejestruj.