Konsultacje Społeczne


REGULAMIN

PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

 

 

§ 1.

Informacje ogólne

 

 1. Platforma konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego, zwana dalej „platformą konsultacji”, powstała w ramach projektu partnerskiego Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych
  w województwie warmińsko-mazurskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Platforma konsultacji funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego, zwanego dalej „Regulaminem”.
 3. Platforma konsultacji jest jednym z narzędzi konsultacji społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. służy do zbierania uwag i opinii dot. projektów dokumentów przygotowywanych przez Województwo.
 4. Korzystanie z platformy konsultacji w celu przekazania uwag i opinii przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z platformy konsultacji każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować.
 5. Z platformy konsultacji mogą korzystać osoby niezarejestrowane: mogą odwiedzać
  i przeglądać ogólnie dostępne informacje dot. prowadzonych lub zakończonych konsultacji społecznych oraz inne informacje umieszczone na stronie.

 

 

 

§ 2.

Pojęcia

 

 1. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, odwiedzająca platformę konsultacji oraz biorąca udział w konsultacjach społecznych – mająca prawo do wyrażenia opinii
  i zgłoszenia uwag poprzez platformę konsultacji, osoba zarejestrowana na platformie konsultacji, posiadający własne konto (a tym samym swój login i hasło).
 2. Konto – miejsce na platformie konsultacji, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane oraz inne informacje związane
  z zarejestrowaniem na platformie konsultacji.
 3. Login - wybrana podczas rejestracji na platformie konsultacji „Nazwa użytkownika”
  w przypadku osoby fizycznej lub „Nazwa organizacji/instytucji” w przypadku osoby prawnej. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych
  z obowiązującym prawem, ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. Może być on dostępny dla odwiedzających platformę konsultacji jako podpis pod opinią, uwagami.
 4. Administrator – osoba lub osoby wykorzystujące platformę konsultacji do zbierania opinii, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie platformy konsultacji i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez użytkowników, odpowiadają m.in. za właściwą organizację i ochronę danych na platformie konsultacji oraz prawa dostępu do zgromadzonych informacji. Administratorem platformy konsultacji jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Kontakt do administratora platformy konsultacji umieszczony jest w zakładce Kontakt na stronie głównej platformy.

 

 

§ 3.

Zasady korzystania z platformy konsultacji przez Użytkowników

 

 1. Aby wziąć udział w konsultacjach, tzn. wyrazić swoją opinię, uwagę, poprzez platformę konsultacji, należy się zarejestrować.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i wymaga zgodnego z instrukcjami wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) administratorem danych osobowych użytkownika jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w konsultacjach społecznych i ewidencji ich uczestników i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich oprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do utworzenia konta uczestnika konsultacji społecznych na platformie konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego.
 4. Istnieje możliwość korzystania z newslettera konsultacji społecznych. W tym celu należy podać adres e-mail, na który będą przesyłane informacje dot. konsultacji.
 5. W celu rejestracji na platformie konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego należy:

W miejscu „Rejestracja”:

            1) Wybrać typ konta: „osoba fizyczna” lub „osoba prawna”

            2) Osoba fizyczna:

- podaje wybraną przez siebie nazwę użytkownika, która będzie widoczna jako podpis osoby biorącej udział w konsultacjach,

- podaje imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania,

- wpisuje wybrane przez siebie hasło,

- podaje adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie dokonanej rejestracji

- obowiązkowo oświadcza o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych w celu udziału w konsultacjach społecznych i ewidencji ich uczestników.

            3) Osoba prawna:

                        - podaje nazwę organizacji/instytucji biorącej udział w konsultacjach

- podaje imię i nazwisko osoby, która w imieniu osoby prawnej bierze udział
w konsultacjach wyrażając opinię lub przesyłając uwagi,

- podaje nr telefonu organizacji/instytucji, adres korespondencyjny organizacji/instytucji oraz adres e-mail organizacji/instytucji,

- wpisuje wybrane przez siebie hasło,

- oświadcza o zapoznaniu się z Regulaminem.

 

 1. Użytkownik może dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych podczas rejestracji na platformie konsultacji (w tym usunąć konto w każdym czasie) poprzez Administratora, wysyłając w tym celu informację na adres e-mail podany na stronie
  w zakładce Kontakt. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli użytkownik będzie naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu bądź przepisy powszechnie obwiązującego prawa. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 2. Posiadający konto użytkownik platformy konsultacji bierze w nich udział, tj. wyraża opinię
  i uwagi, wcześniej logując się w miejscu „Logowanie”. W tym celu należy wpisać:
 1. Login, którym jest „Nazwa użytkownika” w przypadku osoby fizycznej oraz „Nazwa organizacji/instytucji” w przypadku osoby prawnej.

2)   Hasło – wybrane przez siebie podczas rejestracji.

 1. Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, każdy opublikowany komentarz do konsultowanego dokumentu oraz jego login może być widoczny dla wszystkich użytkowników platformy konsultacji oraz osób niezarejestrowanych przeglądających konsultacje.
 2. Na portalu konsultacji nie będą publikowane opinie i uwagi naruszające ograniczenia prawa do informacji publicznej określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Nie będą także dopuszczone do publikacji opinie i uwagi naruszające prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy lub godzące w dobre obyczaje, zawierające znamiona przestępstwa lub wykroczenia, usiłowania ich popełnienia, zawierające znamiona podżegania do ich popełnienia lub pomocnictwa w ich popełnieniu. Nie będą publikowane opinie i uwagi naruszające prawo lub dobra osobiste osób trzecich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc, jak również treści uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, a także treści naruszające prawa własności intelektualnej lub autorskie prawa majątkowe.
 3. O opublikowaniu lub usunięciu zgłoszonych uwag i opinii decyduje Administrator.
 4. Użytkownik powinien we własnym zakresie chronić przed ujawnieniem login i hasło do konta użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną ingerencję w konto użytkownika przez osoby trzecie.

 

 

§ 4.

Odpowiedzialność Administratora

 

 1. Administrator dokłada należytej staranności celem zapewnienia sprawnego i zgodnego
  z prawem funkcjonowania platformy konsultacji. Administrator nie gwarantuje prawidłowości, kompletności jakichkolwiek informacji umieszczanych na platformie konsultacji przez użytkowników.
 2. Platforma konsultacji może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Użytkownik akceptuje fakt, że ani Administrator nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez platformę konsultacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość bądź za jakość jakichkolwiek informacji udostępnianych na platformie konsultacji przez użytkowników.
 3. Administrator zapewnia, że użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania
  z platformy konsultacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do platformy konsultacji lub nieprawidłowe jej funkcjonowanie wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

§ 5.

Postanowienia końcowe

 

 • Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Administratora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej platformy konsultacji.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na platformie konsultacji.
 • Użytkownik może kierować wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z platformy konsultacji do Administratora drogą wiadomości e-mail. Dane Administratora znajdują w zakładce Kontakt na stronie głównej.
 • Odpowiedź Administratora zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez zgłaszającego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.